Position: Products > Products
1X9 1.25G
Gigac的1X9光收发器被设计0〜2.67Gbps的数据链路的使用。支持双纤双向,单纤双向,速率非对称。提供SC/ FC/ ST光口与业界标准接口相兼容发射机和接收机具有顶部塑料底屏蔽封装在一起该收发器工作在3.3V / 5V电压的直流电源。
Product List
Product Type Package Data Rate Tx Tx power Rx Sens Temp Distance Application Other
GABN-3512-02x 1x9 BiDi 1.25G 1310T/1550R -9 ~ -3dBm Pin ≦-20dBm C,I 2km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-5312-02x 1x9 BiDi 1.25G 1550T/1310R -9 ~ -3dBm Pin ≦-20dBm C,I 2km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-3512-20x 1x9 BiDi 1.25G 1310T/1550R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-5312-20x 1x9 BiDi 1.25G 1550T/1310R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-3412-20x 1x9 BiDi 1.25G 1310T/1490R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-4312-20x 1x9 BiDi 1.25G 1490T/1310R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-3512-40x 1x9 BiDi 1.25G 1310T/1550R -5 ~ 0dBm Pin ≦-23dBm C,I 40km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-5312-40x 1x9 BiDi 1.25G 1550T/1310R -5 ~ 0dBm Pin ≦-23dBm C,I 40km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-3412-40x 1x9 BiDi 1.25G 1310T/1490R -5 ~ 0dBm Pin ≦-23dBm C,I 40km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-4312-40x 1x9 BiDi 1.25G 1490T/1310R -5 ~ 0dBm Pin ≦-23dBm C,I 40km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-5412-80x 1x9 BiDi 1.25G 1490T/1550R 0 ~ +5dBm Pin ≦-23dBm C,I 80km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-4512-80x 1x9 BiDi 1.25G 1550T/1490R 0 ~ +5dBm Pin ≦-23dBm C,I 80km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-3F51-20x 1x9 BiDi 155M/1.25G 1310T/1550R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-513F-20x 1x9 BiDi 1.25G/155M 1550T/1310R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-3L51-20x 1x9 BiDi 84M/1.25G 1310T/1550R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V
GABN-513L-20x 1x9 BiDi 1.25G/84M 1550T/1310R -9 ~ -3dBm Pin ≦-23dBm C,I 20km 以太网/SDH/光纤通道 SC/FC/ST,3.3v/5V

工作温度范围:C=0~+70℃;I=-40~85℃